DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Mauzragore Kazradal
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 2 June 2005
Pages: 358
PDF File Size: 5.86 Mb
ePub File Size: 7.44 Mb
ISBN: 966-9-91310-486-7
Downloads: 38627
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshutaur

U manga bularning menisini dep berdi. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi.

Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi.

Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Bu silerge diji permandur: Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu. Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi.

  EXTECH RH520A PDF

Daniyal | Uyƣurqә Muⱪәddәs Kitab Jəm’iyiti

Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu.

Biz gunah qilduq we xatalashtuq. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu.

U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. Men qorqup, yerge bash qoydum. Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu.

Xitayning milletler siyasiti heqqidiki aq tashliq kitabi heqqide

Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu. U intayin qorqunchluq idi. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur. U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu.

Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? U ayalliri, toqalliri we emeldarliri dki bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken.

  CORRIENTES INTERFERENCIALES PDF

Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu.