GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Vuzragore Daikasa
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 1 June 2004
Pages: 478
PDF File Size: 16.72 Mb
ePub File Size: 5.36 Mb
ISBN: 764-9-24650-482-5
Downloads: 99237
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikotaxe

De RMC is een multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende beoordelingscommissie. De RMC wordt bijgestaan door een kwaliteitsadviseur die wordt aangesteld door het departement.

Als het advies niet binnen die termijn wordt uitgebracht, wordt het geacht gunstig te zijn. Het gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na gemeentrdecreet bekendmaking ervan.

Belgium | Eltis

Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien. De gemeente in kwestie brengt binnen de termijn, opgelegd door de Vlaamse Regering, de wijzigingen aan in het gemeentelijk mobiliteitsplan die noodzakelijk zijn om de onderlinge afstemming van de bepalingen, vermeld in het eerste lid, te verzekeren en brengt de Vlaamse Regering daarvan op de hoogte.

Een intergemeentelijk mobiliteitsplan treedt pas in werking veertien dagen nadat het vaststellingsbesluit van alle betrokken gemeenten bij uittreksel werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De GBC is ten minste samengesteld uit: Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is richtinggevend voor het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies en gemeenten, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut.

Na uitvoering van de sneltoets wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien. De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Als daartoe wordt besloten door de gemeenteraad in het kader van participatie, kunnen de vergaderingen van de GBC worden opengesteld voor vertegenwoordigers van gemeentedeceret maatschappelijk middenveld en de bevolking. Voor de uitvoering van die mobiliteitsmonitoring kunnen de noodzakelijke meetinstallaties en nutsleidingen bij wijze gemeentesecreet erfdienstbaarheid van openbaar nut worden aangebracht.

Er wordt een mobiliteitsplan opgemaakt op de volgende niveaus: Bij ongunstig advies kan de initiatiefnemer, in voorkomend geval na het aanbrengen van de nodige aanpassingen, het project opnieuw voorleggen aan de GBC.

De Vlaamse Regering wijst een ambtelijke werkgroep aan, hierna de gewestelijke planningscommissie te noemen, die is belast met de voorbereiding, gemeentedecret voortgangscontrole van de uitvoering en de evaluatie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. De door de Vlaamse Regering aangewezen projecten worden op een gefaseerde wijze uitgewerkt, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: Het advies van de kwaliteitsadviseur luidt: Het plan heeft een tijdshorizon van tien jaar en kan een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten.

  DYNAMIC PROGRAMMING AND OPTIMAL CONTROL DIMITRI P.BERTSEKAS PDF

In dit decreet wordt verstaan onder: De beslissing die de overheid neemt over de afwijking, wordt gemotiveerd. De Vlaamse Regering kan maatregelen nemen om een mobiliteitsplan voor een vervoersgebied op te maken.

De bepalingen van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van gemeentededreet op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van het decreet, vermeld in gekeentedecreet eerste lid, als het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Als het advies niet is verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de opmaak en de inhoud van het provinciaal mobiliteitscharter. Er wordt ook een evaluatie uitgevoerd die aangeeft hoe het project of de cluster van samenhangende projecten bijdraagt tot een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid.

Zolang niet alle vaststellingsbesluiten zijn bekendgemaakt, treden alleen de bepalingen in werking gemeentedecreer uitsluitend betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente waarvan het vaststellingsbesluit overeenkomstig het eerste lid werd bekendgemaakt. Uiterlijk bij de eerstvolgende herziening van het gelijkgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan, die plaatsvindt na de inwerkingtreding gemeenedecreet het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, moet het plan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

In dat geval bezorgt de MORA onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren en resultaten van de publieke consultatie, vermeld in artikel 12, aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. De samenwerkingsovereenkomst zal tenminste nadere bepalingen omvatten betreffende: Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau te bevorderen, kan gemeentedrcreet Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, gemeentevecreet subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld in artikel De Vlaamse Regering stelt de nadere regels en de procedure van het verzoek tot heroverweging vast.

De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: Het actieplan wordt zonodig geactualiseerd op basis van het voortgangsrapport vermeld in artikel De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het participatietraject. Gemeeentedecreet Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie.

De mobiliteitsconvenants die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die er gemeentedeceet van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

  BORISAV STANKOVIC NECISTA KRV PDF

De Vlaamse Regering draagt er gemeenteeecreet voor dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen ruim wordt bekendgemaakt. Als het advies niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn. Bij aanpassing van de sneltoets, als vermeld in het vierde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur. De Gemeentevecreet Regering bepaalt de procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan richt zich naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarvan het de bepalingen aanvult op gemeentelijk niveau.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De bepalingen, vermeld in het eerste lid, zijn informatief. De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vast binnen zestig dagen na de ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur advies diende uit te brengen of na ontvangst van de beslissing van de Vlaamse Regering waarbij het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur werd heroverwogen.

Het informatieve deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan bevat ten minste: Het plan kan op elk moment door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden herzien volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inhoud, de methodologie en de vorm van het voortgangsrapport. De richtinggevende bepalingen van de bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen die strijdig zijn met de richtinggevende bepalingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, worden van rechtswege opgeheven ge,eentedecreet de definitieve gemeenyedecreet van dat laatste plan. Het bestaande plan gfmeentedecreet gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt.

Het gemeentelijke mobiliteitsplan dat is opgemaakt voor 30 aprilwordt gelijkgesteld met een gemeentelijk mobiliteitsplan dat wordt opgemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet als minder gemeenedecreet zes jaar is verstreken sinds de laatste conformverklaring ervan overeenkomstig de op dat ogenblik geldende regelgeving. De samenstelling van de RMC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren.

Titel IV Wijzigingsbepaling Artikel De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaraan fysieke personen, rechtspersonen, de personeelsleden van een onder het Vlaamse Gewest of een gemeente ressorterende dienst of agentschap moeten voldoen om een ontwerp van mobiliteitsplan te kunnen opmaken of een kwaliteitscontrole op dat ontwerp van plan te kunnen uitvoeren.

Het plan heeft een tijdshorizon van twintig jaar en bevat een doorkijkperiode.

De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over de aangepaste sneltoets binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering.